سبد خرید

Game Servers

(انتخاب رده دیگر)

GAME001
GAME002
GAME003
GAME004
GAME005
GAME001
CPU
Intel i7 4790K
Cores/Threads
4c/8t 4 GHz+
RAM
16 GB of RAM 1333 MHz
Bandwidth
250 Mbps guaranteed
Disk/RAID
120 GB SSD
Anti-DDoS
YES
شروع از
$69.00 USD
ماهانه
GAME002
CPU
Intel i7 4790K
Cores/Threads
4c/8t 4 GHz+
RAM
32 GB of RAM 1333 MHz
Bandwidth
250 Mbps guaranteed
Disk/RAID
240 GB SSD
Anti-DDoS
YES
شروع از
$79.00 USD
ماهانه
GAME003
CPU
Intel i7 4790K
Cores/Threads
4c/8t 4.0/4.4 GHz+
RAM
32 GB of RAM 1333 MHz
Bandwidth
250 Mbps guaranteed
Disk/RAID
2 x 240 GB SSD SOFT
Anti-DDoS
YES
شروع از
$99.00 USD
ماهانه
GAME004
CPU
Intel i7-6700K
Cores/Threads
4c/8t 4.0/4.2 GHz+
RAM
64 GB of RAM 2133 MHz
Bandwidth
250 Mbps guaranteed
Disk/RAID
2 x 480 GB SSD SOFT
Anti-DDoS
YES
شروع از
$129.00 USD
ماهانه
GAME005
CPU
Intel i7-6700K OC
Cores/Threads
4c/8t 4.4/4.7 GHz+
RAM
64 GB of RAM 2400 MHz
Bandwidth
250 Mbps guaranteed
Disk/RAID
2 x 480 GB SSD SOFT
Anti-DDoS
YES
شروع از
$144.00 USD
ماهانه